วันที่   20   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมบรรณาธิการกิจเอกสาร กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  60  นางณัฐกานต์ ปีแหล่