วันที่   4   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์ประกอบสื่อการพัฒนาในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สพม.สุรินทร์  15  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานเตรียมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  35  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี