วันที่   6   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รับรายงานตัว ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัยนา โอชา นักทรัพยากรบุคคล จาก สพป.กจ.2  30  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน