วันที่   22   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏฺบัติการจัดทำเอกสาร OBEC AWARDS ประจำปี 2564  150  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8  35  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ