วันที่   21   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การประกวด Obec awards ปี 2564  30  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี