วันที่   18   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - รับรายงานตัว คผช. รอบที่ 4 ( บัญชีจาก กศจ. อื่น)  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ และการประกวดร้อยกรอง  10  นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การประกวด Obec Awards ปี 2564  40  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสาร Obec เขตพื้นที่การศึกษา  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี