วันที่   6   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การประกวด Obec Awards ปี 2564  10  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - conference ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  10  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์