วันที่   30   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การประชุมคณะทำงานเตรียมงานการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ประจำปี 2564  4  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี