วันที่   7   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิเการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  25  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การประกวด Obec Awards ปี 2564  10  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุม ITA  45  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์