วันที่   5   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมการใช้งานระบบ saren4child  10  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การประกวด obec awards ปี 2564  10  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี