วันที่   29   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก  50  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสุรินทร์  13  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์