วันที่   11   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ศธจ.สุรินทร์ ขอใช้เพื่อรับรายงานตัว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  60  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การประกวด Obec Awards ปี 2564  30  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี