วันที่   1   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - รับรายงานตัวพนักงานราชการ บรรจุ 1 ก.ค. 65  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน