วันที่   27   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมเชิงปฏิบัติการประธานเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 - 8  35  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ