วันที่   23   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ ลีก 2 U 15ประจำปี 2565  60  นายธีระยุทธ สงวนศิริ