วันที่   21   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรงานแนะแนว  12  นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ