วันที่   24   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - จัดเตรียมนำเสนอครูต้นแบบฯ  40  นายสิรวิชญ์ แสนดี