วันที่   26   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการเกษตร (ศน.สดใส)  100  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์