วันที่   10   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิทยฐานะ วPA  8  นายธนวัตร โภคาสุข