วันที่   9   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - สถานศึกษาปลอด  5  นายสิรวิชญ์ แสนดี