วันที่   13   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 13.00-16.30   - ประชุม การวิเคราะห์ข้อมูล จากการเก็บข้อมูลวิจัย กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  35  นางจุไรภรณ์ สิริไสย