วันที่   7   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ซ้อมการนำเสนอ นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ผ่าน VDO Conference  10  นางจุไรภรณ์ สิริไสย