วันที่   25   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - คัดเลือกครูต้นแบบ  80  นายสิรวิชญ์ แสนดี