วันที่   18   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - คัดเลือกระบบการดูแลฯ  80  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - คัดเลือกระบบการดูแลฯ  15  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - คัดเลือกระบบการดูแลฯ  15  นายสิรวิชญ์ แสนดี