วันที่   15   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference  30  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย