วันที่   5   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเชี่ยวชาญ  35  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี