วันที่   4   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการผอ.เชี่ยวชาญ  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี