วันที่   23   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - การประเมินรองผอ.รร.ครั้งที่ 1 (6 เดือน)  5  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี