วันที่   21   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานสร้างเครื่องมือคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม  20  นางณัฐกานต์ ปีแหล่