วันที่   1   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - รับรายงานตัว คผช. บรรจุ ครั้งที่ 3/2564  20  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์  3  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงานการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาการนิเทศ โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ และการประเมินโครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั  36  นางจุไรภรณ์ สิริไสย