วันที่   26   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมอนุกรรมการกีฬา สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 3/2565  30  นายธีระยุทธ สงวนศิริ
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานีแก้หนี้ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  20  นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2)  7  นายธนวัตร โภคาสุข
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อการชี้แจงสร้างรู้ความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์