วันที่   25   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุรินทร์  60  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์