วันที่   10   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมประธานสหวิทยาเขต  35  นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  13  นางจิรานุช แสนดี