วันที่   11   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - conference รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8  นางสาวพิรญาณ์ ฆารไสว
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  13  นางจิรานุช แสนดี