วันที่   2   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  -  นายกฤษฎา สอนบุญทอง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมทางไกลเรื่องการพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO ระดับพื้นที่ (HERO Area Admin)  2  นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ