วันที่   27   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  12  นางจิอาภา คนึงเพียร
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - conference รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - พบอาจารย์ที่ปรึกษา นศ. ฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง