วันที่   26   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  15  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฯ (ผอ.สิงห์ทอง สิงหพรพงศ์)  10  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์