วันที่   30   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - บันทึกวิดีโอสื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  8  นายสดใส กาพย์กลอน