วันที่   25   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมมอบนโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565  20  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  15  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินโครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาสุรินทร์ 2564  30  นายสดใส กาพย์กลอน