วันที่   22   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   -  - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทหน่วยงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง