วันที่   21   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็ก และเยาวชนที่ตกหล่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting  12  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-   - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทหน่วยงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง