วันที่   28   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการผอ.เชี่ยวชาญ  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมศึกษานิเทศก์  12  นายวัชรา สามาลย์