วันที่   20   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการนิเทศ ติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  13  นายวัชรา สามาลย์