วันที่   12   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประ่ชุม PMQA และมุทิตาจิต รดน้ำดำหัว  60  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์