วันที่   19   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะอนุกรรมการกีฬา สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565  30  นายธีระยุทธ สงวนศิริ
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   -  คณะกรรมการสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูลวิจัย กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)  40  นางจุไรภรณ์ สิริไสย