วันที่   5   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ  10  นางปวีณา กระเวนกิจ