วันที่   4   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - นักเรียน.ยื่นความจำนงเรียน ม.1 ม.4 (นุษย์นภา)  100  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์