วันที่   11   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาการนิเทศ โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ และการประเมินโครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั  30  นางจุไรภรณ์ สิริไสย