วันที่   1   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้กับ สพม.สุรินทร์  60  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประเมินผลงาน obec awards ระดับชาติ  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-   - Pmqa  25  นางปวีณา กระเวนกิจ
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  12  นางจิอาภา คนึงเพียร